Aktualitet

Universitetit të Mjekësisë:Provimet me shkrim në grupe të vogla ose online


Bëhu pjesë e Grupit Zyrtar të Opinion.al
>> KËTU <<
               Publikuar në : 20:06 - 28/04/20 |
Opi Nion

Situata e krijuar nga pandemia COVID-19 solli si pasojë dhe pezullimin e vitit akademikë, ndërsa gjatë kësaj periudhe nxënësit kanë zhvilluar mësim përmes platformës online.

Ndërkohë, mësohet se Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë ka nxjerrë urdhrin për vijimin e këtij vitit akademik duke lënë datën 23 qershor për fillimin e provimeve.

Në këtë vendim thuhet se provimet do të zhvillohen nëse është mundësia me shkrim në grupe të vogla ose online nëse e mundësojnë platformat.

Po ashtu, njoftohet se leksionet dhe seminaret janë tashmë detyrimet të kryera si nga pedagogët dhe studentët.

VENDIMI I SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË

VENDIM QARKULLUES
DATЁ 28.04.2020
MBI ZHVILLIMIN E PROCESEVE AKADEMIKE NË SITUATËN E KRIJUAR
NGA INFEKSIONI COVID 19, NЁ UNIVERSITETIN E MJEKЁSISЁ
TIRANЁ
Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSh”, Statutit dhe Rregullores së UMT, të propozimeve të Dekanateve të Fakulteteve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Senati Akademik;

VENDOSI:

 1. Për vijimin e procesit akademik në programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të
  dytë dhe të ciklit të dytë për vitin akademik 2019-2020, të miratojë si më poshtë:
  1. Leksionet dhe seminaret e lëndëve/moduleve, sipas planeve mësimore të programeve të ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë dhe të ciklit të dytë të zhvilluara nëpërmjet platformave online, konsiderohen detyrime të kryera nga pedagogët dhe studentët.
  2. Laboratorët dhe praktikat lëndore/klinike/mësimore që janë zhvilluar në masën jo më pak 50% e tyre, detyrime të kryera për lëndën/programin përkatës. Orët e laboratorëve dhe praktikave lëndore/klinike/mësimore që janë kryer nën masën 50%, të realizohen seancat e prapambetura në mënyrë të përqendruar duke respektuar distancimin social (fizik), në kohën e lejuar nga Ministria përgjegjëse për shëndetësinë.
  3. Studentët ruajnë të drejtën e frekuentimit vullnetar (me dëshirë) të seancave të prapambetura në vitin e ardhshëm akademik, së bashku me grupet mësimore të rregullta.
  4. Provimet zhvillohen në përfundim të proceseve mësimore (pas datës 23 qershor). Forma e zhvillimit të provimeve është me shkrim ose në distancë.
  · Realizimi i provimeve me shkrim bëhet në grupe të vogla, duke respektuar rregullat e distancimit social (fizik) dhe të masave mbrojtëse (studenti është i detyruar të paraqitet në provim me maskë mbrojtëse).
  · Në lëndët ose modulet ku është e mundur të realizohen provime në distancë, personeli akademik merr përsipër realizimin e tyre nëse platformat në përdorim e mundësojnë këtë proces. Për këto raste, dekanatet miratojnë lëndët/modulet që do të realizohen me provime në distancë, si dhe hartojnë
  dhe miratojnë procedurë të posaçme mbi mënyrën e zhvillimit dhe dokumentimit të provimeve duke informuar njëkohësisht pedagogët dhe studentët.
  5. Për studentët e viteve të fundit sipas programeve të studimit, dekanatet në bashkëpunim me urdhrat përkatës ose Ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë, tu mundësohet kryerja e praktikave profesionale në masën e përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, si dhe fillimi i punimit të diplomës (studentët që nuk kanë detyrime akademike të mbartura të viteve të mëparshme dhe që e kanë detyrim mbrojtjen me punim diplome), për të shlyer detyrimin e mbrojtjes së diplomës brenda muajit korrik 2020. Në këtë sezon diplomimi përfshihet dhe datat e planifikuara ne 5 mujorin e parë të vitit 2020.
  II. Për procesin e pranimeve në specializime afatgjata në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2019-2020, të miratojë sa më poshtë:
  1. Vlerësimi i kandidatëve që kanë aplikuar për kuotat e pranimit për vitin akademik 2019-2020, të bëhet me sistem pikësh maksimumi 1000 pikë të konvertuara, 30% e pikëve (300 pikë të konvertuara) do të vijnë nga nota mesatare e ponderuar (e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore) dhe 70 % (700 pikë të konvertuara, të rrumbullakosura me dy shifra pas presjes dhjetore) do të vijnë nga testimi i informatizuar sipas përcaktimeve në nenin 38 të Rregullores së specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, miratuara nga Senati Akademik i UMT-së. Kandidatët që kanë grumbulluar jo më pak se 380 pikë nga numri i pikëve totale të konvertuara (maksimumi 1000 pikë), kualifikohen për procesin e përzgjedhjes së programit të specializimit sipas sistemit të meritës.
  2. Për shkak të situatës të situatës së krijuar nga COVID-19:
  a. Nuk zhvillohet intervista me gojë;
  b. Numri i kandidatëve sipas grupeve do të zhvillojnë testimin e informatizuar (pas datës 23 qershor), duke respektuar distancimin social (fizik) dhe në bashkëpunim me QSHA.
  c. Dekani së bashku me Komisionin e Vlerësimit administrojnë procesin e pranimeve në programet specializime afatgjata në fushën e mjekësisë për vitin akademik 2019-2020, duke respektuar distancimin social (fizik).
  III. Mbi vijimin e procesit të mbrojtjes së doktoratave në njësitë kryesore dhe të promovimit të personelit akademik të UMT-së.
  · Komisionet për dhënien e gradës shkencore “Doktor” dhe juritë e ngritura të vijojnë proceset për mbrojtjen e doktoratave. Mbledhjet e komisioneve/jurive mund të zhvillohen fizikisht duke respektuar distancimin social (fizik) ose nëpërmjet platformës online të dakordësuar prej tyre. Nëse përdoret mënyra online, kryetari i Komisionit/Jurisë ka detyrimin e regjistrimit të çdo mbledhje dhe arkivimit të tij.
  · Komisioni për promovimin e titujve akademik vijojnë me procedurat përkatëse duke respektuar distancimin social (fizik) në mbledhjet e organizuar fizikisht ose nëpërmjet platformës online të dakordësuar prej tyre. Nëse përdoret mënyra online, kryetari i Komisionit ka detyrimin e regjistrimit të çdo mbledhje dhe arkivimit të tij.
  IV. Aktet normative (Rregullore e UMT, Rregullore e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, Rregullore e funksionimit të komisioneve për dhënien e gradës shkencore etj) që rregullohen me këtë vendim, kanë vlefshmëri kohore deri në përfundimin e situatës së krijuar nga COVID 19.
  V. Ky vendim hyn nё fuqi menjёherё dhe ngarkohen pёr zbatimin e tij dekanatet, personeli akademik, studentët, komisionet përkatëse deri njoftimin e përfundimit e situatës COVID 19.
  KRYETARI I SENATIT AKADEMIK
  ARBEN GJATA./ Opinion.al

Pas