Në gjykimin tuaj, cili është ministri që ka punuar më mirë?

Në gjykimin tuaj, cili është ministri që ka punuar më mirë?

Pas