Aktualitet

Ja kushtet e biznesit të vogël që të përfitojë pagën minimale


               Publikuar në : 20:09 - 28/03/20 |
Al Do

Paketa Ekonomike e shpallur nga qeveria për lehtësimin e pasojave për shkak të virusit COVID-19 parashikon që rreth 60 mijë persona të punësuar në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë do të përfitojnë pagën minimale.

Sipas vendimit, personat përfitues të paketës janë: Personat fizikë të vetëpunësuar; Punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar; Të punësuarit në personat fizikë tregtarë; Të punësuarit në personat juridikë.

Për të marrë kompensimin qeveria ka vendosur 3 kushte.

“Subjekti tatimpagues duhet të ketë ndërprerë aktivitetin në zbatim të urdhrave përkatës të ministrit së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të nxjerra për këtë qëllim; të ketë përgjegjësi tatimore për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi fitimin; të ardhurat e deklaruara të të cilit, sipas deklaratës së tatimit mbi fitimin/tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin 2019, të jenë deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë.”

Subjektet, duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit efilinig, kërkesën me të dhënat e përfituesve, ku përfshihen:

a) Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NIUS;

b) Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetëpunësuarit, punonjësit e papaguar të familjes dhe të punësuarit, përfshirë: i. emrin, atësinë, mbiemrin; ii. numrin personal të identifikimit të përfituesit; iii. bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare; iv. numrin e llogarisë bankare”.

Ndihma financiare, që përfitojnë të vetëpunësuarit, punëtorët e papaguar të familjes dhe të punësuarit sipas këtij vendimi, është e barabartë me pagën minimale në fuqi, 26 000 (njëzet e gjashtë mijë) lekë në muaj, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. /Opinion.al

 

Pas